Kullanıcı Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 
 

Arama
Ders Kategorileri

Bilgisayar Öğr. :

Sinan KESKİN

Detaylı Bilgi...

Yazılım...  > C# İLE WİNDOWS PROGRAMLAMA
C# öğrenmek isteyenler için örnekler NESNE TABANLI PROGRAMLAMA DERSİ - ÇALIŞMA SORULARI
03.03.2011

 1.Klavyeden 15 girilene kadar sayıları toplayıp sonucu ekrana yazan programı yazınız.

int sayi=0,toplam=0;

while (sayi!=15)

{

Console.Write("Sayı giriniz = ");

sayi=int.Parse(Console.ReadLine());

toplam+=sayi;

}

Console.WriteLine("Girilen Sayıların Toplamı = {0}", toplam);

Console.ReadKey();

2.Klavyeden e veya H’ye basılmadğı sürece toplama işlemi yapan programın kodlarını yazınız.

 int sayi1,sayi2,toplam;

 string secim=null;

while (secim != "h" &&secim != "H")   

{

Console.Write("Birinci sayıyı giriniz = ");   

sayi1=int.Parse(Console.ReadLine());   

Console.Write("İkinci sayıyı giriniz = ");

sayi2=int.Parse(Console.ReadLine());

toplam = sayi1 + sayi2;

Console.WriteLine("Girilen Sayıların Toplamı = {0}", toplam); Console.Write("Devam mı (E/H) = ");

secim = Console.ReadLine();

}

 

3.45 ile 125 arasındaki çift sayıların toplamını bulup sonucu ekranda gösteren programın kodlarını yazınız?

int toplam=0;

for (int i = 46; i <= 125; i+=2)

 {

  toplam += i;

  }

  Console.WriteLine("Toplam = {0}", toplam);

Console.ReadKey();

4.Klavyeden girilen en fazla 4 basamaklı tamsayıyı çarpanlarına ayıran program,
{
String satir;
İnt sayı,carpan=0;
sayi= convert.toınt32(console.readline(satır));
if((sayı9999)) console.writeline(“HATA”);
else {
while(sayi!=1){
if(sayi%carpan==0){
console.writeline(carpan);
sayı /= carpan; }
else carpan++;}}}

 

5.Girilen 10 dizi elemanlarını küçükten büyüğe sıralayan program,
{
String satır;
İnt sayi=new[10];
for(a=0;a<10;++a){ 
sayı[a]=convert.toınt32(console.readline(satır)); 
Array.sort(sayı);}
Console.writeline(“sıralı”+sayi[a]);

6.Girilen üç basamaklı sayının rakamları çarpımının, rakamları toplamına bölümünden kalanı bulan program,
{
İnt sayi,s1,s2,s3,s11,s22,sonuc;
sayi=convert.toınt(console.readline(satır));
if((sayı999)) console.writeline(“HATA”);
else{
s1=sayı/100;
s11=sayi%100;
s2=sayı/10;
s22=sayi%10;
s3=s22;
sonuc=(s1*s2*s3)/(s1+s2+s3);}
console.writeline(“sonuc=”+sonuc);}

}

7.3’den dısarıdan girilen n sayısına kadar rastgele sayı üretip bunların 7’ye bölünenlerini ekrana yazdıran program,
{
a=1;
while(a<=10){
sayı1=sayı.next(3,n);
if(sayi1%7==0){
console.writeline(sayı1);}
++a;}

1.      

int i;

         int[] liste ={ -16, 71, -18, -4, 10, 0 };

    for (i = 0; i < liste.Length; i++)

    {

        if (liste[i] < 0)

            liste[i] *= -1;

    }

        for( i = 0; i < 6; i++ ) {

                        Console.Write("[ {0} ]  ", liste[i]);

        }

         Console.WriteLine("\n");

 

      8.Girilen sayıyı ters çeviren programı yazınız?

       int sayi;
        sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        while (sayi > 0)
       {
        Console.Write("{0}", sayi % 10);
        sayi /= 10;
         }
        Console.WriteLine("\n");

9.int dizi[] = { 5,6,7,8 }; veya benzer


ekilde verilen bir tamsayı                                                                                                 dizisinin elemanlarının toplamını bulan metodu içeren C# programını yazınız.

 

int[] dizi = { 5,6,7,8 };
Console.WriteLine(topla(dizi));
}
public static int topla(int[] dizi)
{
int toplam = 0;
for(int i=0; i
toplam+=dizi[i];
return toplam;
}
}

10.10 haneli bir double dizisi olusturup bir döngü içerisinde bunlara deger atayiniz ikinci bir döngü ile  degerleri ekrana yazınız.

              double [] huzur=new double[10];
             for(int i=0;i<huzur.Length;i++)
            {
             Console.WriteLine(i+". nci degeri gir:");
            huzur=Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      }
      for(int i=0;i<huzur.Length;i++)
      {
         Console.WriteLine((i+1)+"index:"+huzur);}
   }
   }

11.10 haneli bir dizinin ardisik elemanlarinin farklarini yazan bir program.

int [] dizi=new int[10];
      int [] dizi1=new int[10];
      Random m=new Random();
      for(int i=0;i<dizi.Length;i++)
      {      
         dizi=m.Next(1,1000);
      }Console.WriteLine("sayilar");

      foreach(int y in dizi)
      {   
         Console.WriteLine(y);
      }Console.WriteLine("ardisik elmanlar arasindaki fark");
      for(int i=0;i<dizi.Length-1;i++)
      {
         dizi1=dizi[i+1]-dizi;}
      foreach(int x in dizi1)
      {   
         Console.WriteLine(x);
      }

12. Satir ve sütun sayisi klavyeden girilen yildizlarla sekil çizme.

int satir, sutun;

Console.Write(”satir sayisi:”);
satir = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write(”sütun sayisi”);
sutun = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine();

for (int i = 0; i < sutun; i++)
{
for (int j = 0; j < satir; ++j)
Console.Write(”*”);
Console.WriteLine();
}
Console.WriteLine();
}

13. Kullanicinin girecegi byte türünden bir sayinin bütün bitlerini ekrana
   //yazdiracak program.

   byte sayi;
                Console.Write(”sayi Giriniz(0-255):”);
               sayi = Convert.ToByte(Console.ReadLine());

             for(byte j=8;j>=1;j–)
            {
             byte And =1;
             for (int k=1;k<=j-1;k++)
           And *=2;

           byte bit = (byte)((sayi & And) >> j-1);
           Console.Write(bit);

              }

          }

    14. Verilen Bir Mesajı İstenen Sayıda Ekrana Yazdıran Programın 

             string mesaj;
            int sayi;
            Console.Write(" Yazdırılacak Mesaj");
            mesaj = Console.ReadLine();
            Console.Write("Kaç Kere Yazdırılsın");
           sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            for (int i = 0; i < sayi; i++)
             {
           Console.WriteLine(mesaj);
             }
          Console.ReadLine();

15. Girilen sayıların en büyügünü bulun. (DO-WHILE) 
       Console.Write("Kaç Adet Sayı var ? ")

       int adet = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

      int sayac = 0;int enbuyuk = 0;

    int sayi;do{Console.Write(sayac + 1 + ". Sayı = ");

sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

if (sayi > enbuyuk)enbuyuk = sayi;sayac++;

}

while (sayac < adet);Console.WriteLine("Enbuyuk = " + enbuyuk);Console.ReadKey();

16. 1’den 100’e kadar ve 0’dan -100’e kadar olan sayıların toplamını veren program?

for(i=-100;i=100;i++){

toplam=toplam+i;

}

Console.WriteLine(“toplam=”+);

17. klavyeden okunan tuslardan kac tanesinin sesli ve kac tanesinin sessiz harf oldugunu
hesaplayan program. Klavyeden girilen ilk degerin veri sonu olmadigi varsayilmaktadir. 
 Verilerin sonunda 0 (sifir) bulunmaktadir.


string tus;
int sesli = 0, sessiz = 0;

tus = Console.ReadLine();
tus = tus.ToLower();
do
{
switch (tus)
{
case "a":
case "e":
case "i":
case "o":
case "u": { sesli++; break; }
default: { sessiz++; break; }
}
tus = Console.ReadLine();
tus = tus.ToLower()

} while (tus != "0");

Console.WriteLine("Sesli Sayisi = " + sesli);
Console.WriteLine("Sessiz Sayisi = " + sessiz);

 

18.Konsol ekranında yandaki görüntüyü elde              0           10    15   20   25

Edecek programı yazınız?                                          30    35    40    45   50   55

                                                                                     60   65     70    75  80   85

                                                                                     90   95  100

İnt adet=0;

For(int i=0;i<=100;i++)

{

if(adet%6=0)

       Console.Writeline();

Console.Write(“{0,3}”,i);

     adet++;

}

Console.Writeline(“n\”);

19.1’den 1000’e kadar olan sayılar içerisinde 5’e tam bölunebilen aynı zamanda 7’ye tam bölünemeyen sayıları sayan,toplamlarını hesaplayan ve bu sayıları listeleyen bir program yazınız?

int adet=0,toplam=0;

for(int i=1;i<=1000;i++)

{

İf((i%5=0)&&(i%7!=0))

{

Console.Writeline(i);

toplam+=i;

adet++;

}

}

Console.Writeline(“{0}sayı bulundu”,adet);

Console.Writeline (“Toplamları={0}”,toplam);

20.Klavyeden okunan en fazla4 basamaklı bir pozitif tam sayının çarpanlarına ayıran programı yazınız?

String okunan sayi;

İnt sayi;

İnt carpan=2;

Okunan=Console.Readline();

Sayi=Convert.ToInt32(okunan);

If((sayi<=0)||(sayi>9999)) Console.WriteLine(“HATA”);

Else

{

While(sayi!=1)

{if(sayi%carpan==0);

Sayi/=carpan;

}

Else carpan++;

   }

}

21. 3’den dısarıdan girilen n sayısına kadar rastgele sayı üretip bunların 7’ye bölünenlerini ekrana yazdıran program,

                {

                      a=1;

                      while(a<=10){

                                sayı1=sayı.next(3,n);

                               if(sayi1%7==0){

                                               console.writeline(sayı1);}

                                                               ++a;

} 

22. Girilen üç basamaklı sayının rakamları çarpımının, rakamları toplamına bölümünden kalanı bulan program,

                {

                               İnt sayi,s1,s2,s3,s11,s22,sonuc;

                                   sayi=convert.toınt(console.readline(satır));

                                                if((sayı<100)&&(sayı>999))     console.writeline(“HATA”);

                                                         else{

                                                                 s1=sayı/100;

                                                                 s11=sayi%100;

                                                                 s2=sayı/10;

                                                                 s22=sayi%10;

                                                                 s3=s22;

                                                                 sonuc=(s1*s2*s3)/(s1+s2+s3);}

                                      console.writeline(“sonuc=”+sonuc);}

23.Dışardan bir karekter giren ve “q” ya da “Q” karekteri  girildiğinde programı sonlandıran program parçacıgını yazınız?

char ch;

do{

Console.Writeline(“Bir karekter giriniz:”);

ch =Convert.ToChar(Console.ReadLine());

if(ch==’q’||ch==’Q’)

break;

else

Console.WriteLine(“döngüyedevam…”);

}While(true);

Console.Writeline(“Döngü dışı”);

24. Girilen sayının tek mi çift mi olduğunu belirten program,               

                               İnt a;

                               String satir;

                                       a= convert.toınt32(console.readline(satır));

                                                   if(a%2==1)   

                                                               console.writeline(“tek”);

                                                   else  

                                                               console.writeline(“çift”);

                }

25. Girilen üç basamaklı sayının rakamları çarpımının, rakamları toplamına bölümünden kalanı bulan program,

                {

                               İnt sayi,s1,s2,s3,s11,s22,sonuc;

                                   sayi=convert.toınt(console.readline(satır));

                                                if((sayı<100)&&(sayı>999))     console.writeline(“HATA”);

                                                         else{

                                                                 s1=sayı/100;

                                                                 s11=sayi%100;

                                                                 s2=sayı/10;

                                                                 s22=sayi%10;

                                                                 s3=s22;

                                                                 sonuc=(s1*s2*s3)/(s1+s2+s3);}

                                      console.writeline(“sonuc=”+sonuc);

}

26.Elemanları 1-100 arasında rastgele değerler olan int türünden 20 elemanlı bir dizideki elemanların sayısal ortalamasını,en büyük değeri ve en küçük değerini bulan programı yazınız?

    int []dizi=new int[20];

Random rnd=new  Random();

İnt max=0,min=100,toplam=0;

For(i=0;i<dizi.Lenght;i++)

{

dizi[i]=rnd.Next(0,100);

if(dizi[i]>max)

max=dizi[i];

if(dizi[i]<min)

min=dizi[i];

toplam +=dizi[i];

}

Console.WriteLine(“En Büyük:{0}”,max);

Console.WriteLine(“En Küçük:{0}”,min);

Console.WriteLine(“Ortalama:{0}”,(float)toplam/(float)dizi.Lenght);

27. 3’den dısarıdan girilen n sayısına kadar rastgele sayı üretip bunların 7’ye bölünenlerini ekrana yazdıran program,

{

                      a=1;

                      while(a<=10){

                                sayı1=sayı.next(3,n);

                               if(sayi1%7==0){

                                               console.writeline(sayı1);}

                                                               ++a;

} 

28. Girilen cümledeki küçük harfleri büyük harfe dönüştüren program,

           Public static void main(){

                     Console.writeline(“cümlenizi yazın”);

                String yazi=console.readline();

                String büyükyazi=””;

                For(int i=0;i<yazi.lenght;++i)

                               Büyükyazi +=char.toupper(yazi[i]);

                               Console.writeline(“büyükyazı=”+büyükyazı);}

29. Girilen 10 dizi elemanlarını büyükten küçüğe sıralayan program,                                                                 

                             {   

                                 String satır;

                                 İnt sayi=new[10];

                                             for(a=0;a<10;++a){      

                                                       sayı[a]=convert.toınt32(console.readline(satır));   

                                                       Array.sort(sayı);

                                                       Array.reverse(sayi);}

                                  Console.writeline(“b-k sıralı”+sayi[a]);

                }

30. Girilen üç sayının en büyüğünü bulan program,

                               {

                                    String satır;

                                    İnt s1,s2,s3,enb;

S1=convert.toınt32(console.readline(satır));

S2=convert.toınt32(console.readline(satır));

S3=convert.toınt32(console.readline(satır));

                                                               İf((s1>s2)&&(s1>s3))    enb=s1;

                                                                                 Else if(s2>s3)     enb=s2;

                                                                                                Else    enb=s3;

                                         Console.writeline(“en büyük=”+enb);

                               }

 

 

 

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA DERSİ  - ÇALIŞMA SORULARI

1-Klavyeden girilen iki sayıyı toplayan, çarpan, büyük sayıyı küçük sayıya bölünce elde edilen kalanı bulan ve sonuçları alt alta yazan programı yazınız.

2-100 tane rastgele sayı üretip bunları bir diziye atan, daha sonra kullanıcının girdiği sayıyı dizideki elemanlarla tek tek kontrol ettirip dizideki büyük olanları farklı bir diziye atıp ekrana yazdıran programı yazınız.

3-Vize ve Final notunu kullanıcıdan alıp, vizenin %40ını finalin %60ını hesaplayıp ortalamayı ve barajı geçip geçmediğini ekrana yazan programı yazınız.

 

4-(Sözel) String bir ifadeyi Int`e çevirmek için ne yapmamız gerekir. Böyle bir dönüşüm ne için kullanılır örnek veriniz.

 

5-1’den dışarıdan girilen bir sayıya kadar olan sayılar içerisin ki 5’e tam bölünebilen ve 7’ye tam bölünmeyen sayıları sayan ve ekrana yazan programı yazınız?

 

6-Kullanıcı önce x ve ye değerlerini girecek daha sonra iki denklemden hangisini hesaplamak istediği sorulacak. Verilen cevaba göre aşağıdaki iki denklemden birinin sonucu hesaplanıp ekrana yazılacak.

a- x2 + 2xy + x2y2+y2

b- xy+y2+y3

 

7-Bilgisayarda kullanıcının girdiği isimle bir text dosyası oluşturan (örn:deneme.txt)ve gene  kullanıcıdan alınan metni bu dosyaya yazan programı yazınız.

 

8-Klavyeden girilen 100’lük sistemdeki notları; 0-36 arası 0, 36-45 arası 1, 45-54 arası 2, 55-70 arası 3,70-85 arası 4 ve 85-100 arası 5 olacak şekilde ekrana yazan programı yapınız.

 9-(Sözel) .Net platformu ile ilgili bilgi veriniz.

10-(Sözel) Switch ile If arasındaki farkı açıklayınız.

11-(Sözel) Döngü gerektiren bir islemde secilecek dongu tipini neye gere belirlersiniz. For ve While icin düsünün...

12-(Sözel) Break ve Continue komutları ne işe yarar nerelerde kullanılır.

 

 


 Yazar : Sinan KESKİN 18519 Tık Yazılım ve Bilişim Paylaşmak Güzeldir